Of'un Mahalleleri Eski ve Yeni Adları - Of'un Sesi

Of'un Mahalleleri Eski ve Yeni Adları - Of'un SesiOf'un Sesi

17 Eylül 2021 - 19:43

Of’un Mahalleleri Eski ve Yeni Adları

Of’un Köyleri Eski ve Yeni Adları

YENİ ADI ESKİ ADI
AĞAÇBAŞI KAZRET
AĞAÇSEVEN SAMRİ
AŞAĞIKIŞLACIK HASTİKOZ
BALLICA MELİNOS
BARIŞ KOMARİTA
BAYIRCA AŞAĞI KONA
BAŞKÖY PASKAL
BÖLÜMLÜ ZİSİNO
BİRLİK YAYVANOVA
CUMAPAZARI KÜÇÜKHOL
CUMHURİYET ***********
ÇALTILI SIHALİ
ÇAMLI HUMRUKLEKA
ÇAMLITEPE ***********
ÇATALDERE ZİSİNO
ÇATALSÖĞÜT KIRINTA
ÇUKUROVA KOFCİYA
DARILI SAVAN
DAĞALAN MAKİDONOZ
DEREKÖY SARHANLAR
DOĞANÇAY DİRGONA
DUMLUSU İŞKENAZ
ERENKÖY ÇORUK
ESENKÖY KOLON
ESKİPAZAR YALI
FINDIKOBA MAVRAN
GÖKÇEOBA KAVALAR
GÜMÜŞÖREN ĞORDİ
GÜRESEN VARELİT KELALİ
GÜRPINAR MAPSİNO
İKİDERE HAZERKOZAN
İRFANLI ***********
KABAN ***********
KARABUDAK MUZKAR
KAVAKPINAR YARANOZ
KAZANÇLI MAHTANDOZ
KELER KELER
KIYIBOYU KOLENLİ
KIYICIK BALEK
KORKUT TERVEL
KORUCUK MALBET
KUMLUDERE KUMANİT
KİRAZ AŞAĞI İŞKENAZ
KİREÇLİ HARVEL
OVACIK HAKSA
ÖRTÜLÜ LAZANDOZ
PINARALTI VUYDAK
SARAYKÖY ZUREL
SARAÇLI HAMLAN
SARIBEY KANCI
SARIKAYA SUNUS
SEFAKÖY ***********
SERİNCE ZARİYOS
SIRAAĞAÇ ÇALEK
SOĞUKPINAR ***********
SUGELDİ YAVAN
SULAKLI ***********
SÖĞÜTLÜ HALT
SİVRİCE KURUÇ
TAVŞANLI MİÇO
TEKOBA ZEBEŞKA
UĞURLU ÇİFARUKSA
ULUAĞAÇ İŞTALOZ
YANIKTAŞ ÇAPOĞLARI
YAZLIK İVYAN
YEMİŞALAN İSTAVRİ
YENİ MAHALLE ***********
YUKARIKIŞLACIK HASTİKOZ

Ağaçbaşı, Kazret, Ağaçseven, Samri, Aşağıkışlacık, Hastikoz, Ballıca, Melinos, Barış, Komarita, Bayırca, Aşağı Kona, Başköy, Paskal, Bölümlü, Zisino, Birlik, Yayvanova, Cumapazarı, Küçükhol, Cumhuriyet, Çaltılı, Sıhali, Çamlı, Humrukleka, Çamlıtepe, Çataldere, Zisino, Çatalsöğüt, Kırınta, Çukurova, Kofciya, Darılı, Savan, Dağalan, Makidonoz, Dereköy, Sarhanlar, Doğançay, Dirgona, Dumlusu, İşkenaz, Erenköy, Çoruk, Esenköy, Kolon, Eskipazar, Yalı, Fındıkoba, Mavran, Gökçeoba, Kavalar, Gümüşören, Ğordi, Güresen, Varelit Kelali, Gürpınar, Mapsino, İkidere, Hazerkozan, İrfanlı, Kaban, Karabudak, Muzkar, Kavakpınar, Yaranoz, Kazançlı, Mahtandoz, Keler, Keler, Kıyıboyu, Kolenli, Kıyıcık, Balek, Korkut, Tervel, Korucuk, Malbet, Kumludere, Kumanit, Kiraz, Aşağı İşkenaz, Kireçli, Harvel, Ovacık, Haksa, Örtülü, Lazandoz, Pınaraltı, Vuydak, Sarayköy, Zurel, Saraçlı, Hamlan, Sarıbey, Kancı, Sarıkaya, Sunus, Sefaköy, Serince, Zariyos, Sıraağaç, Çalek, Soğukpınar, Sugeldi, Yavan, Sulaklı, Söğütlü, Halt, Sivrice, Kuruç, Tavşanlı, Miço, Tekoba, Zebeşka, Uğurlu, Çifaruksa, Uluağaç, İştaloz, Yanıktaş, Çapoğları, Yazlık, İvyan, Yemişalan, İstavri
Yeni Mahalle, Yukarıkışlacık, Hastikoz