Of'un İdari Yapısı - Of'un Sesi

Of'un İdari Yapısı - Of'un SesiOf'un Sesi

28 Ekim 2021 - 10:19

Of’un İdari Yapısı

                Cumhuriyet döneminde Of ilçesinin idare bölgesinde en önemli değişiklikler 1948 ve 1990 yıllarında yapılan daraltmalar ile gerçekleşmiştir. 1923-1948 yılları arasında idare bölgesi 1.169 km2 olan Of’un alanı, 1948 yılında Çaykara ve Dernekpazarı’nın ayrılması ile 514 km2,1955 yılında 511 km2, ve 1990 yılında Hayrat’ın ilçe olması ile birlikte 178 km2’ye kadar gerilemiştir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Of ilçesine Merkez, Dernek, Hayrat ve Kadahor olmak üzere dört bucak merkezi bağlıdır. Bunlardan Merkez bucağında 35, Dernek bucağında 18, Hayrat bucağında 36 ve Kadahor bucağında 26 yerleşim birimi mevcuttur. Cumhuriyet döneminde İlçe’de yapılan idari değişikliklerin temel sebepleri, ulaşım problemleri, coğrafi yakınlık ve daraltmalara bağlı olarak düzenleme yapılması ihtiyacı olarak sıralanabilir. Özellikle Cumhuriyetin ilk 40 yıllık periyodunda ulaşım ve altyapı hizmetlerindeki imkansızlıklar nedeniyle yerleşim birimlerinin daha yakın bucaklara veya Of ile sınır ilçelere bağlandığı görülmüştür. Buna örnek olarak 7 Temmuz 1930 tarihinde Of ve Sürmene ilçeleri arasında idari yapıda bazı değişiklikler yapılmış olması gösterilebilir. Yakınlık derecesi ve halkın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Sürmene ilçesine bağlı bulunan “Sakarsu” ve “Haruksa” köyleri Of’a ve Of ilçesine bağlı bulunan “Büyük Orhancilos”, “Küçük Orhancilos”, “Kalis”, “Okşahu”, “Holamezra” köyleri de Sürmene’ye bağlanmışlardır.

                1935 yılında Of ilçesine bağlı bulunan köy sayısı 118 olup, ortalama köy nüfusu 554 kişi ve kişi başına köylere düşen yüz ölçüm ise 9.2 km2 olarak saptanmıştır. 1940 yılında bu rakamlarda Of’a bağlı köylerin sayısı 121’e ve ortalama köy nüfusu 615’e yükselirken, kişi başına yüz ölçüm 9,1 km2’ye gerilemiştir. 1935’de Of Merkez bucağına bağlı 35 yerleşim birimi şunlardır: Balek, Dirgone, Eskipazar, Halman, Halt, Hastikaz Süfla, Hastikaz Ülya, Hazerkozan, Humrukleka, İstavri, İskenaz, İstaloz, İvyan, Kolenli, Komanit, Kanci (Varelit), Kavalar, Kaziret, Kılında (Mavrant), Kırınta, Lazandoz, Muhtandoz, Maktanos (Kırınta), Malpet, Mavrant, Miço, Melinoz, Polalis, Savan, Vuydak, Yaranoz, Yavan, Zariyos, Zevait, Zihali. 1940 yılında bu köylere “Asaol Hastikoz”, “Asaol Musher” ve “Kirimtomaidanos”un eklenmesi ile Of’un Merkez bucağına bağlı yerleşim birimlerinin sayısı 37 olmuştur. 1935 sayımında yer alan bazı köy adları farklı yazılmıştır. Örneğin “Humrukleka”, “Lekahumruk”; “Kırınta”, “Nefsikirinto”; “Mavran”, “Yukarı Mavrant”, “Hastikoz Ülya ile Hastikoz Süfla” birleştirilerek “Yukarı Hastikoz” olmuştur.

                1935 yılı sayımına göre Of’a bağlı dört bucaktan birisi olan Dernek’in sınırlarında 18 yerleşim birimi bulunmaktaydı. Bu yerleşim birimleri Kondu, Akköse, Arşala, Çifaruksa, Çoruk, Folinos, Fotkene, Fotrakan, Holomaktanos, Kalanas, Küçükhol, Mapsino, Visir, Yarekar, Zebaşka, Zeno, Zenozena ve Zisino’dur. Daha önce Sürmene ilçesine bağlı bulunan “Okşoho Köyü”nün, idari ve coğrafi sıkıntılar sebebiyle 14 Eylül 1938 tarihinde yeniden Of ilçesine bağlanması ile Dernek bucağına bağlı yerleşim birimlerinin sayısı 19’a yükselmiştir. Ayrıca “Zeno”nun adı “Zeno ulucami” olarak değiştirilmiştir.

                Of’a bağlı bucaklardan en fazla yerleşim biriminin bağlı bulunduğu Hayrat bucağında 1935 yılında 36 yerleşim birimi bulunmaktaydı. Fakat 1940 yılında “Aşağı Muzkar”ın ayrılması ile Hayrat bucağına bağlı yerleşim birimlerinin sayısı 35’e gerilemiştir. Bu değişiklikle birlikte Aşağı Muzkar dışında Hayrat bucağı sınırlarında bulunan yerleşim birimleri şunlardır: Humrukkapan, Alanohankova, Alanosahat, Alanomakot, Ancipranos, Balaban, Başköy, Çalek, Haksa, Hanlut, Hapşozim, Harvel, Hundezarsenli, Hundeznefsi, Hundezlapanoş, Kalant, Keler, Komarita, Konohorhom, Kononefsi, Konoyazıcı, Korkut, Kuruç, Makiiftiryalı, Makitoramanlı, Makiyalavas, Mesoraşıkebir, Mesoraşısagır, Tervel, Uksul, Yeniköy, Yiga, Yukarımuzkar, Samrı, Sonus.

                1948 yılında ayrılana kadar Of’un bucak merkezlerinden birisi olan Kadahor’a, 1935 yılında 26 yerleşim birimi bağlı bulunmaktaydı. Bu yerleşim birimleri şunlardır: Kadahor, Alisinos, Anaso, Asofoliza, Baltacılı, Çoroş, Gorgoras, Haldızen, Haros, Holaysa, Hopşerayı Süfla, Hopşerayı Ülya, İpsil, Köseli, Limli, Mezeri Paçan, Mimilos Süfla, Mimilos Ülya, Nefsi Paçan, Okenei Süfla, Okenei Ülya, Paçan Vahtanç, Şerah, Şinek Harhaş, Şinek Paçan, Şinek Ülya, Şur, Yente, Zeleka. 1940 yılında Kadahor bucağına bağlı yerleşim birimlerinin sayısı 30’a yükseltilmiştir. Ayrıca Bucağa bağlı yerleşim birimlerinden Hopşerayı Süfla’nın adı Aşağı Hopşera, Hopşerayı Ülya’nın adı ise Yukarı Hopşera olarak değiştirilmiştir.

                1940 ve 1945 arasında sınırlarında 121 yerleşim birimi bulunan Of ilçesinin, Cumhuriyet döneminde idari yapısında yapılan ilk önemli değişiklik 1947 yılında gerçekleşmiştir. 1927 yılında Of’a bağlı bir bucak olarak kurulan Kadahor, 11 Haziran 1947 tarihli ve 5071 sayılı Yeniden On Beş İlçe Kurulması Hakkında Kanun’la ilçe haline getirilmiştir. Kanun, 18 Haziran 1947 tarihli 6635 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklikle birlikte Kadahor, 5071 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Ocak 1948 tarihinde “Çaykara” adıyla ilçe olarak fiilen teşkilatlandırılmıştır.36 Çaykara’nın ilçe olması vesilesi ile 2 Ocak 1948 tarihinde Trabzon Valisi Salim Özdemir Günaydın’ın da katıldığı bir tören düzenlenmiştir. 5 Ocak 1949 tarihinde de merkezi Kondu köyü olmak üzere Çaykara ilçesine bağlı “Dernekpazarı bucağı” kurulmuştur.

                Kadahor’un ilçe olması ile birlikte sınır tespitleri yapılmış ve Of’a bağlı bulunan Kadahor ve Dernekpazarı bucakları kaldırılarak, Of ile Çaykara ilçelerine bağlanan köyler yeniden belirlenmiştir. Buna göre Çaykara ilçesi Merkez bucağına 29’u Of-Kadahor bucağından, 12’si Of-Dernekpazarı bucağından olmak üzere, Of ilçesine ise Dernekpazarı bucağından 7 yerleşim birimi bağlanmıştır. İlçeye bağlanan yerleşim birimleri Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Of ve Çaykara İlçelerinde Sınır Tespitleri

T.C. Resmi Gazete, Sayı: 6785, 20 Aralık 1947

                Çaykara’nın ilçe olması sonucunda değişiklik öncesinde 121 yerleşim biriminin bulunduğu Of’a, bağlı köylerin sayısı 79’a gerilmiştir. Yeni düzenlemeyle Kadahor ve Dernek bucakları sınırlarının dışında kalan Of, Merkez ve Hayrat olmak üzere iki bucak teşkilatı ile şekillendirilmiştir. Bunlardan Merkez bucağına 43, Hayrat bucağına ise 36 yerleşim birimi bağlanmıştır.

                İdari değişiklikten sonra 1950 yılına gelindiğinde Of ilçesi Merkez bucağına bağlı bulunan yerleşim birimleri şunlardır: Aşağıhastikoz, Balek, Bulalis, Çoruk, Çifarüksa, Dirgona, Eskipazar, Halman, Halt, Hazerkozan, İstavri, İşkenaz, İşteloz, İvyan, Kancı, Kavalar, Kazret, Kolenli, Kılıntamavrant, Kılıntamakitanöz, Komanit, Küçükbel (Küçükhol), Lazandos, Lekahumruk, Maktandoz, Malpet, Mapsino, Melinoz, Miço, Nefsikırınta, Savan, Varelit, Vuydak, Yarakar, Yaranoz, Yavan, Yukarı Hastikoz, Yukarı Mavrant, Zaryos, Zavait, Zebeşka, Zihali, Zisino.

                1950 yılı verilerine göre Of’un Merkez dışındaki tek bucak teşkilatı olan Hayrat’a, bağlı 36 yerleşim birimi ise şunlardır: Nesikündes, Alanahanhana, Alanomakot, Alanasabot, Ancipranos, Aşağımuskar, Balaban, Başköy, Büyükmaşaraş, Çalek, Haksa, Hanlut, Harvel, Hapşozin, Humrukkapan, Hundazarsenli, Hündüztabannoş, Kalant, Keler, Komarita, Konohorhon, Konoyazıcı, Korkot, Kuruç, Küçükmasaraş, Makiiftiryalı, Makitoromanlı, Makiyalvas, Nefsikono, Samrı, Sünüs, Tervel, Ukşul, Yeniköy, Yıga, Yukarımuskar.

                Demokrat Parti döneminde Of ilçesine bağlı başka bir bucak teşkilatı oluşturulmamıştır. Dolayısıyla 1950-1960 döneminde İlçe, iki bucak teşkilatı ile idare edilmiştir.41 2 Ocak 1957 tarihli Vilayet Meclisi toplantısında Hayrat’tan 10 köyün ayrılarak “Balaban” adında yeni bir bucak kurulması kararlaştırılmışsa da söz konusu karar hayata geçmeyerek 1950-1960 arası dönemde Merkez ve Hayrat dışında başka Of ilçesinde başka bir bucak teşkilatı oluşturulmamıştır. 1950-1955 yılları arasında Of’a bağlı yerleşim birimlerinin sayısında da bir değişiklik olmamıştır. Bu dönemde hala Merkez bucağında 43, Hayrat bucağında 36 yerleşim birimi bağlı bulunmaktadır. Fakat 1955 yılından itibaren genellikle bazı büyük yerleşim birimlerinin bölünerek yeni birimler ortaya çıkartılmasının bir sonucu olarak yerleşim birimlerinin sayılarında artış olmuştur. Hayrat bucağına 1955 yılında “Doğanköy” ün bağlanması ile yerleşim birimi sayısı 37 olmuş ve böylece Of ilçesine bağlı köylerin sayısı 80’e yükselmiştir. 1955 sayımı sonrası 1960 yılına kadar Of’un bucak sayısında herhangi bir değişiklik yapılmazken Merkez bucağına bağlı yerleşim birimlerinin sayısı “Çataldere”, “Kaban”, “Kavakpınar” ve “Soğukpınar”ın eklenmeleri ile 47’ye, Hayrat bucağına bağlı yerleşim birimlerinin sayısı “Saray”ın eklenmesi ile 38’e çıkartılmıştır. Böylece Of’a bağlı yerleşim yerlerinin toplamı 85 olmuştur.

                Cumhuriyet döneminde idari yapıda yapılan bir diğer önemli değişiklik, yerleşim birimlerinin isimlerinde Türkçeleşmeye gidilmesidir. Özellikle Demokrat Parti döneminde bu politikanın tavizsiz bir şekilde uygulandığı görülmüş ve Of ilçesinde Türkçe olarak kabul edilmeyen yerleşim birimlerinin isimlerinin tümü değiştirilmiştir. Of ilçesine bağlanan yerleşim birimlerinin isimleri, eski adları ile

birlikte Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2: 1960 Nüfus Sayımına Göre Of İlçesi’ne Bağlı Yerleşim Birimleri ve Yapılan İsim Değişiklikleri

Zehra Arslan, Demokrat Parti Dönemi Trabzon (1950-60), Doktora Tezi, KTU Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kasım 2011, s. 38; DİE, 1960 Genel Nüfus Sayımı, s. 542-543.

                Of ilçesinde, coğrafi yakınlık, altyapı ve büyüklük gibi sebeplerin getirdiği gereklilik sonucunda yerleşim birimlerinin bölünerek yeni yerleşim birimlerinin kurulması söz konusu olmuştur. Bu bağlamda Trabzon Vilayet Meclisi’nin 01.12.1954 tarihli toplantısında, Of ilçesi ile ilgili olarak İvyan köyüne bağlı bulunan sahil kesiminin ayrılarak Soğukpınar adı ile ayrı bir köy haline getirilmesi kararlaştırılmıştır. Yine 08.12.1953 tarihinde toplanan Vilayet Meclisi’nde Of ilçesinde merkezi Taşhan Pazarı olmak üzere bir bucak kurulması ve Merkez bucağına bağlı olan 11 köyün buraya bağlanması öngörülerek, konu İçişleri Komisyonu’na havale edilmiştir. Vilayet Meclisi’nin 02.01.1957 tarihli toplantısında da “Kılıntamavrant” köyü sınırlarında bulunan “Kalendili” nin ve Hayrat bucağına bağlı olan “Korgot” köyünün aşağı kısmının ayrılarak ayrı bir köy haline getirilmesi ve yine Hayrat bucağına bağlı “Alanosakot” ile civarındaki 10 köyden merkezi Balaban olmak üzere bir bucak oluşturulması kararlaştırılmıştır.

                1968 yılına kadar Of’a bağlı yerleşim birimlerinden sadece, 30 Haziran 1966 tarihinde Belediyesi Danıştay Kararı ile kurulmuş olan, Uğurlu’da belediye teşkilatı vardır. Bu tarihte Of Merkez bucağına 47 ve Hayrat bucağına 38 yerleşim birimi bağlı bulunmaktadır. Of ilçesi Hayrat bucağında bulunan “Köyceğiz köyü”, Danıştay Üçüncü Dairesinin 27 Kasım 1974 tarihli 1974/541-563 sayılı kararı üzerine 1969 yılında belediyesi kurulmuş olan Hayrat Belediyesinin sınırları içerisine alınmıştır. Karar, 30 Ocak 1975 tarihli 15134 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 26 Şubat 1969 tarihinde de Of’un Hayrat bucağına bağlı Ağaçlı, Balaban, Doğanköy, Cukurkent köyleri ile Yeniköy’ün Çuvalözü mahallesi adlı kısmının birleşerek Balaban ve Bölümlü köyünde Bölümlü adları ile belediye teşkilatları kurulmuştur. 1970 yılında Of’un merkez çekirdeğini teşkil eden Sulaklı Mahallesi bölünmüş ve “Cumhuriyet” ve “Yenimahalle” adları altında iki ayrı mahalle oluşturulmuştur.

                Trabzon, Rize, Bayburt ve iç kesimler arasında ulaşım, sosyal ve ekonomik olanakların geliştirilmesi ile birlikte Of ilçesinde bulunan bazı köyler yeni bucak merkezleri olarak ön plana çıkmaya başlamışlardır. Bunlardan birisi olan Cumapazarı’nda, 29 Şubat 1972 tarihinde Of ilçesinin Merkez bucağına bağlı bulunan “Araköy” ve “Serindere” köylerinin bileştirilerek Cumapazarı merkez olmak üzere belediye teşkilatı kurulmuştur. Yine 29 Şubat 1972 tarihinde Of’a bağlı Gürpınar köyünde belediye teşkilatı kurulmuştur. 1973 yılına gelindiğinde Of’ta Hayrat ve Uğurlu, Balaban, Bölümlü, Cumapazarı dışında Gürpınarda da belediye teşkilatı oluşturulmuştur. 1974 yılında “Topaklı” köyü Hayrat sınırları içerisine alınmıştır.

                1980 yılına gelindiğinde Of ilçesi, Hayrat ve Merkez olmak üzere iki bucak teşkilatı ile idare edilmektedir. Merkez bucağına bağlı bulunan köylerin sayısı 1960 yılında olduğu gibi 47 iken Hayrat bucağındaki köylerin sayısı 1969 yılında yapılan yerleşim birimlerinin birleştirilerek belediye teşkilatları kurulması sebebiyle 30’a gerilemiştir. 1980 ve 1985 yıllarında Of ilçesinin Merkez bucağına bağlı bulunan yerleşim birimleri şunlardır: Ağaçbaşı (Kazret), Aşağıkışlacık (Aşağıhastikoz), Ballıca (Melinoz), Bölümlü (Zisino), Cumapazarı, Çaltılı (Zihali), Çamlı (Lekahumruk), Çataldere (Çatakdere), Çatalsöğüt (Nefsikırınta), Dağalan (Kırıntımakidanoz), Darılı (Savan), Doğançay (Dirgona), Dumlusu (Kırıntamavrant), Erenköy (Dağeteği), Eskipazar, Fındıkoba (Gürfındık, Yukarımavrant), Gökçeoba (Kavalar), Güresen (Varelit), Gürpınar (Mapsino), İkidere (Hazerkozan), Kaban, Kavakpınar, Kazançlı (Mahtandoz), Kıyıboyu (Kolenli), Kıyıcık (Balak), Kiraz (İşkenaz), Korucuk (Malpet), Kumludere (Komanit), Meyvalı (Bülalis), Örtülü (Lazandoz), Pınaraltı (Vuydak), Saraçlı (Halman), Sarıbey (Kancı), Serince (Zaryos), Sivrice (Kuruç), Soğukpınar, Söğütlü (Halt), Sugeldi (Yavan), Taşhan (Zevaitdelikkaya), Tavşanlı (Miço), Tekoba (Zebeşka), Uğurlu (Çifaruksa), Uluağaç (İştoloz), Yanıktaş (Yaranoz), Yazlık (İvyan), Yemişalan (İstavri), Yukarıkışlacık (Yukarı Hastikoz). 1980 ve 1985’de Hayrat bucağına bağlı bulunan yerleşim birimleri şunlardır: Ağaçseven (Samrı), Balaban, Barış (Komarita), Başköy, Bayırca (Konoyazıcı), Dağonü (Hanlut), Dereyurt (Makişyalovas), Geçitli (Ancipranos), Göksal (Küçükmesoraş), Günderen (Nefsikonan), Karabudak (Aşağımuskar), Keler, Kılavuz ( Yukarımuskar), Kireçli (Harvel), Korkut (Terval), Köyceğiz (Kalant), Onurlu (Onurköy-Hapzoşin), Ovacık (Haksa), Pazarönü (Alanohasot), PmarcafMakiiftiryalı), Sarayköy, Sarıkaya (Sünüs), Sarması (Büyükmesoraş), Sarıağaç (Çalek), Şişli, Taflancık (Makitoramanlı), Yarlı (Yiğa), Yayvanoba (Konohorhom), Yeniköy, Yırca (Korkot).

                Of ilçesine bağlı bulunan Kıyıcık köyünde, 4 Mart 1985 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile belediye teşkilatı kurulmuştur. 1984 yılında Çamlıköy, Of Belediyesi sınırlarına alınmış ve adı Çamlı Mahallesi olarak değiştirilmiştir. 1987 yılında Of’a bağlı Bölümlü’de Karaver, Haspivas, Kolomas, Belili, Gevaş, Olcıyas gibi Rumca adları bulunan dokuz mahallenin isimleri İstanbul’daki Aksaray, Fatih, Mithatpaşa, Taksim, Beylerbeyi, Emirgan, Kartal, Yıldız ve Büyükcami semtlerinin isimleri verilmek suretiyle değiştirilmiştir.

                Of ilçesinin idari yapısında 1947-1950 döneminden sonra yapılan en önemli değişiklik Hayrat’ın, 20 Mayıs 1990 tarihinde ilçe olarak teşkilatlandırılması olmuştur. Bu düzenleme ile Of’un idari yapısı, Cumhuriyet döneminde ikinci defa olarak büyük ölçekte daraltılmıştır. Kararla birlikte 26 köy, Of’tan ayrılarak Hayrat’a bağlanmış böylece burada ilçe teşkilatı kurulmuştur. Bu idari düzenleme Of’un nüfusunda da ciddi bir azalmaya sebep olmuştur. Yapılan değişik sonucu Of’tan ayrılıp Hayrat ilçesine bağlanan 26 yerleşim birimi şunlardır: Balaban, Barış, Bayırca, Birlik, Dağönü, Dereyurt, Geçitli, Göksel, Gülderen, Kılavuz, Kireçli, Korkut, Köyceğiz, Onurlu, Ovacık, Pazarönü, Pınarca, Sarayköy, Sarmaşık, Şişli, Taflancık, Yarlı, Yayvanoba, Yeniköy, Yırca, Fatih. Of ilçesi Hayrat bucağına bağlı bulunan “Ağaçseven”, “Başköy”, “Karabudak”, “Keler”, “Sıraağaç”, “Sarıkaya” köyleri ise Of’un Merkez bucağına bağlanmışlardır.

                1990 yılında Trabzon’un 18 ilçesinden birisi olan Of’ta 52 yerleşim biriminden Bölümlü, Cumapazarı, Gürpınar, Kıyıcık ve Uğurlu’da belediye teşkilatları vardır. Hayrat’ın ilçe haline getirilmesi ile Of’un tek bucak teşkilatı 52 yerleşim biriminin bağlandığı Merkez bucağı olmuştur. Merkez bucağında 1989-2000 yılları arasında bazı değişiklikler yapılmıştır. 1989 yılında Of ilçesine bağlı olan Kabanköy, belediye sınırlarına alınarak “Kaban mahallesi” adını almıştır. Böylece 1990 yılına kadar Of’un şehir merkezinde Sulaklı, Cumhuriyet, Yenimahalle, Çamlı, Çamlıtepe, İrfanlı ve Kaban olmak üzere yedi mahalle oluşturulmuştur. 1993 yılında Hayrat ilçesine bağlı “Gümüşören köyü” Of’a bağlanmış ve Of’a bağlı Saraçlı’nın, “Yukarı Saraçlı” kısmı bu köyden ayrılarak “Sefaköy” adı ile yeni bir köy kurulmuştur. 1997 yılında Soğukpınar ve 2000 yılında Yukarı Kışlacık köyleri Of Belediyesi’nin yönetim bölgesine dâhil edilerek bu adlar altında iki yeni mahalle daha kurulmuştur.

2000 yılına gelindiğinde Of ilçesinin tek bucağı olan Merkez bucağına bağlı yerleşim birimleri 64 olmuştur. 64 yerleşim biriminden Ballıca, Bölümlü, Cumapazarı, Eskipazar, Gürpınar, Kıyıcık ve Uğurlu’da belediye teşkilatları mevcuttur. Daha önce Hayrat ilçesine bağlı bulunan “Bayırca”, “Barış”, “Birlik”, “Kireçli”, “Korkut”, “Ovacık”, “Sarayköy” Of ilçesi Merkez bucağına bağlanmışlardır. 1990 yılında Hayrat ve Of ilçelerinde mevcut olmayan “Çukurova”, “Dereköy”, “Esenköy”, “Gümüşören”, “Kurtuluş”, “Sarıkaya”, “Sefaköy” gibi yerleşim birimleri 2000 yılında Of ilçesi Merkez bucağı sınırlarında gözükmektedirler.

06.12.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlde İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türkiye genelindeki tüm bucak teşkilatları kaldırılmıştır. Yasa kapsamında Trabzon, Büyükşehir Belediyesi statüsüne dönüşmüş ve bunun sonucunda Of İlçesine bağlı belde ve köyler mahallelere dönüştürülmüşlerdir. Değişiklik sonrası Of ilçesinin sınırlarında 68 mahalle bulunmaktadır.

6360 sayılı Kanun’un kabulünden sonra günümüzde Of ilçesine bağlı bulunan mahalleler şunlardır: Ağaçbaşı, Ağaçseven, Aşağakışlacık, Ballıca, Barış, Bayırca, Başköy, Bölümlü, Birlik, Cumapazarı, Cumhuriyet, Çaltılı, Çamlı, Çamlıtepe, Çataldere, Çatalsöğüt, Çukurova, Darılı, Dağalan, Dereköy, Doğançay, Dumlusu, Erenköy, Esenköy, Eskipazar, Fındıkoba, Gökçeoba, Gümüşören, Güresen, Gürpınar, İkidere, İrfanlı, Kaban, Karabudak, Kavakpınar, Kazançlı, Keler, Kıyıboyu, Kıyıcık, Korkut, Korucuk, Kumludere, Kiraz, Kreçli, Ovacık, Örtülü, Pınaraltı, Sarayköy, Saraçlı, Sarıbey, Sarıkaya, Sefaköy, Serince, Sıraağaç, Soğukpınar, Sugeldi, Sulaklı, Söğütlü, Sivrice, Tavşanlı, Tekoba, Uğurlu, Uluağaç, Yanıktaş, Yazlık, Yemişalan, Yenimahalle, Yukarıkışlacık.